ВЕИ енергия

Възобновяема енергия получаваме от природни ресурси като слънчевата светлина, водни течащи източници, вятър, приливи, геотермална топлина, които са ресурс, възобновяващ се по естествен начин. Възобновяемата енергия или, както я наричат, регенеративна енергия е неизчерпаема. Основният принцип при нейното използване е извличането ѝ от постоянно протичащи в околната среда процеси и насочването ѝ за техническо използване.  

Слънчева енергия

Използването на слънчевата енергия се базира на трансформирането на електромагнитното слънчево излъчване в електрическа или топлинна енергия.
Преобразуващите слънчевата енергия централи използват както пряко слънчевата светлина, така и косвено. В първия случай се използва генериране на електрическа енергия чрез прякото облъчване със слънчева светлина на полупроводников материал, произведен от селен (фотоелектричество). Във втория случай се използва кинетичната енергия на парата.


Вятърна енергия

В индустрията през последните години вятърната енергия е много използвана. Във ветроенергетиката се прилагат методи на преобразуване на кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата в електрическа или топлинна. За изпълнение на целите се използват вятърни турбини и ветрогенератори (за електрическа енергия) , вятърни мелници (за механична енергия) и различни видове агрегати. Вятърът е следствие на взаимодействието на слънчевата топлина с въздушните маси, както и на въртенето на Земята чрез т.нар. Кориолисов ефект.

Водна енергия (Хидроенергия)

Обектите, които произвеждат енергия от водни течащи източници се наричат водноелектрически централи (ВЕЦ). Те използват потенциалната енергия на водната струя, на която първоизточник е слънцето. То изпарява водата, която след това пада по високите места на Земята под формата на дъжд и се стича надолу в реки. Затова обичайно ВЕЦ-овете са построени непосредствено до реки.
Хидроенергетиката осигурява производството приблизително до 76% от възобновяемата и до 16% от цялата електроенергия в света. Лидери в производството на хидроенергия са Норвегия, Исландия и Канада. От около 20 години насам и Китай е на челна позиция. На територията на страната се намират около половината в света малки ВЕЦ-а.  
 
Друг вид хидроцентрали са тези, които използват като ресурс водата в моретата и океаните, съобразно природните явления.

- Приливни централи – използват промяната в нивото на водата два пъти дневно (прилив и отлив) под влиянието на слънцето и луната.
- Вълново централи – използват енергията от движението на вълните.